Tuyển dụng

Những Quy Định Về Tạm Ứng Tiền Lương

Những Quy Định Về Tạm Ứng Tiền Lương

 NHỮNG QUY ĐỊNH VỀ TẠM ỨNG TIỀN LƯƠNG

Công ty Bảo vệ TLH sẽ tạm ứng tiền lương cho Nhân viên bảo vệ. Có nhiều trường hợp được ứng, trong đó có tạm ứng tiền ăn hàng ngày, tạm ứng định kỳ, tạm ứng đột xuất… Hoạt động này được thể hiện công khai, minh bạch. Các nhân viên cứ theo quy định này mà làm. Các cán bộ quản lý cứ theo quy định này mà giải quyết cho nhân viên. Tạm ứng tiền lương cho Nhân viên bảo vệ là sự quan tâm của BGĐ Công ty. Quy định chi tiết cho từng trường hợp, từng điều kiện, cụ thể như sau:

 TẠM ỨNG TIỀN ĂN HÀNG NGÀY

Tạm ứng tiền ăn hàng ngày là tạm ứng cho Nhân viên mới vào làm việc mà gặp khó khăn. Việc ứng này giúp những nhân viên mới vào mà không có tiền cho chi phí ăn uống hàng ngày. Khi đó, công ty sẽ cho tạm ứng tiền ăn để ăn uống, sinh hoạt. Nghĩa là hàng ngày Công ty sẽ cho ứng một khoản tiền đủ để phục vụ việc ăn uống.
 • Đối tượng được ứng tiền ăn hàng ngày:
 • Là những nhân viên mới vào làm việc cho TLH.
 • Đang gặp khó khăn về tiền cho chi phí ăn uống hàng ngày.
 • Có nhu cần được tạm ứng
 • Lưu ý: Khái niệm “Nhân viên mới vào làm việc cho PMV” là những nhân viên vào làm chưa được 30 ngày, tính từ ngày đầu tiên làm việc. Như vậy sau 30 ngày làm việc, nhân viên sẽ không thuộc đối tượng này nữa vì ít nhất anh/chị đã được lãnh lương một lần. Trong trường hợp sau 30 ngày mà nhân viên vẫn tiếp tục muốn ứng thì thực hiện theo quy định “Ứng lương đột xuất”.
 • Điều kiện được tạm ứng tiền ăn hàng ngày
 • Nhân viên đã làm được ít nhất 12 giờ công;
 • Nhân viên mới và thực tế đang gặp khó khăn về tài chính, chi phí ăn uống hàng ngày;
 • Chấp hành nghiêm túc nội quy, quy chế của công ty và mục tiêu làm việc;
 • Định mức tạm ứng tiền ăn hàng ngày:
 • Mỗi ngày được ứng từ 30.000 đồng đến tối đa 50.000 đồng. Số tiền ứng này sẽ theo tỷ lệ giá trị ngày công mà nhân viên đã làm. Quản lý Nhân sự, Chỉ huy khu vực, hoặc Trưởng chi nhánh có quyền quyết định số tiền ứng hàng ngày cho nhân viên. Việc quyết  định số tiền được ứng phải dựa theo tỷ lệ từ 30% đến 50% theo quy chế công ty. Người quyết định số tiền vượt mức (nếu có) phải chịu trách nhiệm về quyết định của mình.

Hình thức cho ứng tiền ăn hàng ngày:

 • Nhân viên được nhận tiền ứng hàng ngày bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản. Nếu nhân chưa có tài khoản, chưa kịp làm thẻ thì sẽ nhận tiền mặt. Nếu đã có tài khoản ViettelPay thì hàng ngày kế toán bắn lương qua tài khoản.
 • Công ty cho phép các Chỉ Huy Khu Vực hàng tuần được ứng dự trữ một khoản tiền phù hợp với nhu cầu trong khu vực. Số tiền này để phát ứng cho nhân viên. Việc chuyển ứng cho nhân viên là do Quản lý Nhân sự hoặc Chỉ huy khu vực xem xét phù hợp. Nhưng phải đảm bảo nhân viên sẽ nhận được tiền ăn hàng ngày. Quản lý Nhân sự, Chỉ huy khu vực có thể phối hợp với Đội trưởng Mục tiêu để thực hiện điều này.

Tạm ứng tiền lương

 • Quy trình tạm ứng tiền lương để ăn uống hàng ngày của nhân viên. Lưu ý việc đề xuất của nhân viên chỉ cần làm 1 lần

Quy trình tạm ứng tiền ăn

 • Nhân viên có nhu cầu tạm ứng tiền ăn thì báo cáo, đề xuất bằng miệng hoặc tin nhắn trình bày rõ ràng với Chỉ Huy Khu Vực hoặc Quản Lý Nhân Sự tại khu vực mình. Chỉ Huy Khu Vực hoặc Quản Lý Nhân Sự làm đề xuất tạm ứng theo mẫu của Công ty. Đề xuất tạm ứng chuyển cho Trưởng Chi Nhánh xét duyệt. Sau đó chuyển đến phòng kế toán để thực hiện việc chuyển tiền.
Lưu ý: Các cấp gồm Chỉ Huy Khu Vực; Quản Lý Nhân Sự; Trưởng Chi Nhánh; Phòng kế toán phải căn cứ vào quy chế này để xem xét trước khi thực thi công đoạn. Việc cần xem xét là xác định đúng đối tượng, đúng điều kiện, đúng tiêu chuẩn, đúng định mức … và chịu trách nhiệm về hành động của mình. 

TẠM ỨNG TIỀN LƯƠNG ĐỊNH KỲ

Công ty Bảo vệ TLH cho toàn thể cán bộ, nhân viên được tạm ứng tiền lương vào một ngày chỉ định trong tháng. Ngày chỉ định tạm ứng là khoảng thời gian từ ngày 01 đến ngày 05 Dương lịch hàng tháng. Tất cả cán bộ, nhân viên đều được ứng, ngoại trừ bạn nào không muốn ứng. Chúng tôi gọi đó là tạm ứng tiền lương định kỳ
 • Đối tượng được ứng: Tất cả các cán bộ, nhân viên trong toàn công ty.
 • Điều kiện được ứng: Vô điều kiện, chỉ cần là nhân viên TLH còn đang làm việc và đã có ngày công
 • Định mức tạm ứng tiền lương định kỳ
 • Định mức mặc định: Tối đa 30 % tổng giá trị ngày công mà người lao động đã hoàn thành. Nếu trước đó đã ứng thì sẽ trừ đi phần đã tạm ứng trước đó.
 • Định mức linh hoạt: Tối đa 50 % tổng giá trị ngày công mà người lao động đã hoàn thành. Với điều kiện phải có ý kiến của Trưởng Chi Nhánh hoặc Chỉ Huy Khu Vực được ủy quyền.

Hình thức cho ứng tiền ăn định kỳ

 • Chuyển khoản đến số tài khoản của nhân viên. Nếu nhân chưa có tài khoản, chưa kịp làm thẻ thì sẽ nhận tiền mặt hoặc chuyển nhờ. Việc chọn người để chuyển nhờ là do nhân viên được ứng tự quyết định.
 • Trường hợp không muốn chuyển nhờ, muốn nhận tiền mặt thì sẽ nhận qua các kênh sau đây:
 • Nhận trực tiếp tại Văn phòng các Chi nhánh
 • Nhận thông qua Chỉ Huy Khu Vực hoặc Cán Bộ Giám Sát. Tuy nhiên, việc nhận thông qua CHKV hoặc CBGS có thể sẽ bị chậm trễ 1,2 ngày tùy vào thời gian rảnh của các cán bộ nêu trên.

Quy trình tạm ứng tiền lương định kỳ

 • Vào ngày cuối cùng của tháng, các nhân viên sẽ đề nghị tạm ứng bằng miệng hoặc bằng tin nhắn. Đề nghị được gửi tới Đội trưởng Mục tiêu. Nếu Mục tiêu không có Đội trưởng thì gửi tới Quản lý Nhân sự hoặc Chi huy khu vực. Lưu ý mức đề nghị tối đa là 30% tiền lương dựa theo ngày công mà mình đã làm được.
 • Đối với những Mục tiêu có trên 02 nhân viên bảo vệ và có đội trưởng thì Đội trưởng lập thành danh sách theo mẫu của Công ty. Danh sách được gửi về cho Quản lý Nhân sự của Chi nhánh/Khu vực mình làm việc.
 • Sau khi nhận được đề nghị ứng lương từ các mục tiêu. Quản lý Nhân sự phải tổng hợp lại thành danh sách theo mẫu của Công ty. Quản lý Nhân sự chịu trách nhiệm về danh sách mà mình đã lập.
 • Trường hợp có những Nhân viên đang gặp hoàn cảnh khó khăn cần ứng nhiều hơn 30% thì Trưởng Chi Nhánh mới có quyền xem xét giải quyết. Tuy nhiên dù có quyền thì Trưởng Chi Nhánh cũng không được giải quyết vượt quá 50%. Đồng thời Trưởng Chi Nhánh phải chịu trách bởi quyết định của mình.
 • Trưởng Chi Nhánh có quyền và nghĩa vụ từ chối cho tạm ứng đối với nhân viên đang là đối tượng đã để xảy ra những sự cố gây thiệt hại trong Mục tiêu, hoặc những sự việc liên quan đến uy tín của công ty.
Lưu ý về deadline
Thời gian chốt đề nghị tạm ứng tiền lương của các Chi nhánh/Khu vực là trước 12 giờ ngày cuối cùng của tháng. Sau 12 giờ ngày cuối cùng của tháng bộ phận Kế toán sẽ chốt danh sách đề nghị để vào file chi lương ứng. Tiền lương ứng được chuyển đến nhân viên vào các ngày từ 01 đến ngày 03 Dương lịch hàng tháng bằng chuyển khoản.
 

TẠM ỨNG TIỀN LƯƠNG ĐỘT XUẤT

 • Trong trường hợp nhân viên gặp hoàn cảnh khó khăn đột xuất. Cần một khoản tiền để trang trải, chi trả thì có thể được công ty cho ứng. Trong trường hợp này nhân viên phải làm Đề Xuất bằng văn bản, viết tay hoặc theo mẫu công ty. Bản đề xuất này sẽ gửi đến các cấp quản lý chỉ huy xem xét.
 • Bản đề xuất sẽ được gửi đầu tiên đến Đội trưởng Mục tiêu. Đội trưởng mục tiêu xem xem xét và nếu đúng nhân viên đang gặp khó khăn thì phải xác nhận cho nhân viên. Sau đó bản đề xuất sẽ gửi tới Chỉ Huy Khu Vực có trách nhiệm xem xét. Chỉ Huy Khu Vực nếu thấy đề xuất của nhân viên là đúng thì cho ý kiến vào đề xuất và chuyển về Trưởng Chi Nhánh. Trưởng Chi Nhánh có trách nhiệm xem xét lại và nếu đúng thì cho ý kiến vào đề xuất và chuyển về Phòng kế Toán. Trưởng phòng kế toán căn cứ vào đề xuất và ý kiến của các cấp chỉ huy rồi quyết định cho ứng. Số tiền ứng tối đa không quá 50% theo tỷ lệ giá trị tiền lương còn lại của nhân viên.
Xử lý sai phạm: Cá nhân / Bộ phận nào làm sai NHỮNG QUY ĐỊNH VỀ TẠM ỨNG TIỀN LƯƠNG CHO NHÂN VIÊN BẢO VỆ thì phải chịu trách nhiệm trước công ty.

Tin khác

Logo Long Hoang iCom

Quy trình tuyển dụng và đào tạo bảo vệ nữ

 Là một trong những công ty chuyên cung cấp các dịch vụ bảo vệ uy tín và chuyên nghiệp tới khách hàng. Công ty TNHH Dịch vụ bảo vệ Long Hoàng ICOM luôn đặt khách hàng lên hàng đầu. Bởi vậy, để có thể mang tới cho khách hàng những dịch vụ tốt nhất, Long Hoàng ICOM luôn có quy trình tuyển dụng nhân viên bảo vệ kĩ lưỡng, đảm bảo chất lượng đội ngũ nhân viên.

Logo Long Hoang iCom

Quy trình tuyển dụng dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp

 Quy trình tuyển dụng và đào tạo dịch vụ vệ sĩ chuyên nghiệp là một trong những bước quan trọng tạo nên một thương hiệu dịch vụ bảo vệ uy tín, tận tâm , trách nhiệm đáp ứng nhu cầu của khách hàng trong và ngoài nước.

0917.369.237